1. ĐẢNG ỦY
  • Trần Văn Ơn

   Chức vụ: Bí thư

  • Phạm Đức Dục

   Chức vụ: Phó bí thư

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
   • Trần Văn Ơn

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   • Lương Mạnh Hùng

    Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

  2. ỦY BAN NHÂN DÂN
   • Phạm Trọng Ủy

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   • Ngô Văn Dũng

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

   1. TRẬN TỔ QUỐC
    • Ngô Văn Dũng

     Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

    1. Đoàn thanh niên CSHCM
     • Tô Minh Khương

      Chức vụ: Bí thư

     • Phạm Thành Luân

      Chức vụ: Phó Bí thư

    2. Hội phụ nữ
     • Nguyễn Thị Mịn

      Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

     • Nguyễn Thị Ngót

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

    3. Hội nông dân
     • Phạm Ngọc Khánh

      Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã

     • Trần Ngọc Oanh

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội nông dân

    4. Hội CCB
     • Đỗ Ngọc Phi

      Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

     • Vũ Thế Đại

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

   2. VĂN HÓA XÃ HỘI
    • Bùi Hùng Cường

     Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội 1

    • Trần Trọng Vọng

     Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội 2

    1. Công an
     • Trung tá: Phan Văn Nhiệm

      Chức vụ: Trưởng công an xã

    2. QUÂN SỰ
     • Trần Văn Hùng

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự xã

     • Nguyễn Văn Hệ

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng quân sự xã

    3. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
     • Vũ Thị Hồng Gấm

      Chức vụ: Công chức tài chính-kế toán xã

    4. ĐỊA CHÍNH
     • Bùi Văn Huấn

      Chức vụ: Công chức địa chính nông nghiệp

     • Lương Ngọc Đỉnh

      Chức vụ: Công chức địa chính xây dựng-giao thông-công thương

    5. VĂN PHÒNG
     • Trần Xuân Đoàn

      Chức vụ: Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã

     • Đoàn Thị Như Quỳnh

      Chức vụ: Công chức Văn phòng thống kê, thủ quỹ xã

    6. TƯ PHÁP HỘ TỊCH
     • Lương Văn Đức

      Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

   3. THÔN NHO LÂM TÂY
    • Phạm Triều

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Cao Thị Khuyên

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn Thanh Tây
     • Phan Ngọc Nho

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Phan Thanh Hùng

      Chức vụ: Trưởng thôn

    2. Thôn Thanh Đông
     • Lê Xuân Hạch

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Lê Văn Nho

      Chức vụ: Trưởng thôn

    3. THÔN NHO LÂM ĐÔNG
     • Vũ Thế Mạnh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

     • Trần Thị Hoa

      Chức vụ: Trưởng thôn